ODI

Wednesday, August 1, 2018

189/10
(47.4 ov)
v
134/10
(41.5 ov)

Friday, August 3, 2018

216/10
(48.5 ov)
v
215/10
(50 ov)

Friday, January 25, 2019

113/10
(33.5 ov)
v
116/7
(32.1 ov)

Saturday, January 26, 2019

242/9
(50 ov)
v
97/10
(19.3 ov)

Monday, January 28, 2019

254/6
(50 ov)
v
255/6
(44.4 ov)

Monday, July 30, 2018

254/9
(50 ov)
v
176/10
(48.5 ov)