2018

Sunday, July 29, 2018

Saturday, March 10, 2018

194/10
(49.5 ov)
v
195/4
(38.4 ov)

Wednesday, February 14, 2018

Tuesday, July 24, 2018

Thursday, March 1, 2018

Monday, March 12, 2018

155/10
(40.4 ov)
v
155/5
(40.4 ov)

Monday, February 12, 2018

Thursday, February 8, 2018

138/10
(34.2 ov)
v
139/9
(49.2 ov)

Saturday, March 17, 2018

189/9
(50 ov)
v
144/10
(44.4 ov)

Sunday, July 29, 2018

174/4
(16.4 ov)
v
0/0
(0 ov)

Wednesday, August 1, 2018

189/10
(47.4 ov)
v
134/10
(41.5 ov)

Friday, August 3, 2018

216/10
(48.5 ov)
v
215/10
(50 ov)

Friday, February 9, 2018

138/10
(46 ov)
v
139/4
(35.1 ov)

Wednesday, August 29, 2018

221/9
(50 ov)
v
224/3
(48 ov)

Thursday, March 15, 2018

Thursday, March 8, 2018

149/10
(47.4 ov)
v
153/6
(41.3 ov)

Sunday, February 11, 2018

Thursday, February 15, 2018

Tuesday, February 27, 2018

171/10
(28.5 ov)
v
172/5
(28.2 ov)

Monday, July 30, 2018

254/9
(50 ov)
v
176/10
(48.5 ov)